Zpětné volání (callback) URL plugin

Callback URL modul umožňuje přesměrovat příchozí SMS zprávy na definovanou URL adresu. Je-li plugin povolen, každá příchozí SMS zpráva SMSEagle spustí HTTP požadavek na dané URL adrese. HTTP požadavek může být typu GET nebo POST a měl by obsahovat následující parametry:

sender: SMS telefonní číslo odesílatele
timestamp: Timestamp zprávy v následujícím formátu YYYYmmddHHiiss (příklad: 20140531092257)
text:Obsah SMS zprávy
msgid: SMSEagle id zprávy
apikey (optional): definované hodnoty pro nastavení pluginu

Příklad řešení dotazu pro HTTP GET:
?sender=48601123123&timestamp=20140531092257&msgid=431&text=This+is+an+incoming+message
Po odeslání požadavku  HTTP GET/POST na zpětné volání (callback) URL, SMSEagle bude očekávat HTTP odpověď: 200 [OK]

V případě, že bude obdržena jiná odpověď nebo žádná odpověď na váš callback URL, SMSEagle se bude opakovaně snažit po dobu 24h.

Konfigurace pluginu

  • chcete-li používat plugin, nastavte 'Enable callback' na 'Yes'
  • 'URL' pole definuje adresu scriptu pro zpětné volání
  • Pomocí "URL method" můžete zvolit, zda zpětné volání bude provedeno metodou  HTTP GET nebo POST
  • Volitelně lze definovat hodnotu klíče API. Bude předán do zpětného volání URL v parametru "api key". Pokud necháte pole prázdné, "api key" parametr nebude předán do svého zpětného volání url.
  • Tlačítko 'Test URL' umožňuje otestovat, zda vaše konfigurace Callback URL je správná. SMSEagle provede požadavek na zpětné volání s parametry testu a ověří odezvu vzdáleného serveru